DOMENII DE ACTIVITATE
ALE MEMBRELOR

Prezentare

 

Având în vedere cã in ultimul deceniu, comunitãþile locale ºi-au pierdut identitatea,  încet dar sigur, cetãþenii ºi-au pierdut spiritul aparteneþei la o comunitate. Anii au trecut ºi noua generaþie a crescut la fel. În aceastã privinþã, probleme locale rãmân nerezolvate pentru cã nimeni nu îºi asumã responsabilitatea luãrii unei poziþii.  Deºi, în aceastã zonã existã ONG-uri, acestea au domenii de activitate specializate, majoritatea activând în cadrul serviciilor sociale. Totodatã existã tendinþa transferãrii responsabilitãþilor cãtre generaþia tânãrã, dar este nevoie de un punct de pornire, din cauza faptului cã implicarea în comunitatea localã nu este încã o tradiþie.

Proiectul „ Liderii de mâine ” pe care AFAFCI doreºte sã-l implementeze are ca obiectiv: educarea  tinerilor în spiritul  apartenenþei  la comunitatea localã, braºoveanã prin informarea lor cu privire la „mecanismul de funcþionare” al acesteia ºi conºtientizarea lor  despre implicarea civicã.

 AFAFCI susþine permanentizarea acestui tip de proiecte ca mod de implicare în cadrul societãþii civile, în formarea de cetãþeni activi ai comunitãþii braºovene,  care sã se implice în rezolvarea unora dintre problemele cu care aceasta se confruntã.

 

Întrucât,  Proiectul „ Liderii de mâine ” se adreseazã noii generaþii, beneficiarii direcþi sunt elevi al clasei a XI-a, din colegii braºovene care, în urma unui proces de selectare, vor participa la ºapte sesiuni de pregãtire conþinând urmãtoarele module tematice:                economie, administraþie localã ºi siguranþã, sãnãtate, educaþie ºi culturã.

Domeniile alese reprezintã componentele elementare ale oricãrei comunitãþi urbane contemporane. Sesiunile de pregãtire se vor desfãºura pe perioada a ºapte luni, în fiecare      lunã fiind programat unul din modulele tematice mai sus amintite. Proiectul este programat pentru durata unui an ºcolar, iar ediþia pilot se doreºte a fi implementatã începând cu                         anul ºcolar 2012- 2013.

Sesiunile de pregãtire vor include prezenþa reprezentanþilor instituþiilor locale care vor fi principala sursã de informaþii  în întâlnirile cu elevii. În cadrul acestor întâlniri se încearcã clarificarea rolului fiecãrei instituþii ºi aria sa de acþiune. Astfel, viitorii  lideri comunitari vor avea cunoºþinþele necesare pentru a porni un dialog coerent,  între comunitate ºi actorii publici, pe diferite probleme, în funcþie de specificul fiecãrei instituþii.

 Esenþa acestui proiect este crearea unui grup critic care sã porneascã acest dialog.       Prin implicarea tineretului dorim ca acest dialog sã aibe continuitate ºi dupã încheierea activitãþilor proiectului.

Rezultatele preconizate se referã la dezvoltarea spiritului comunitar în rândul generaþiei tinere. Dorim ca elevii participanþi în proiect sã influenþeze comunitatea lor, la început la nivel de liceu, în rândul colegilor ºi, mai apoi, în cadrul familiei ºi grupului de prieteni.

De asemenea, atrãgând în acest proiect, multe organizaþii, atât publice  cât ºi private, dorim sã generãm o abordare pro-activã a implicãrii cetãþeanului  în procesul de luare a deciziilor la nivel local.

  Proiectul „Liderii de mâine”se doreºte a fi un  eveniment deosebit în viaþa comunitãþii braºovene, un model de parteneriat între membrii societãþii  civile  ºi  instituþiile administrative.